Podstatná jména obecná a vlastní

 

1. Rozlište, kde se píše malé a kde velké začáteční písmeno.

Mezi hrdiny (p)oláčkovy knihy (b)ylo (n)ás (p)ět patří také jezevčík (p)ajda. Ve (s)polkové (r)epublice (n)ěmecko žije menšina (l)užických (s)rbů, kteří patří mezi (s)lovany. Jan (l)ucemburský, syn (ř)ímského (c)ísaře Jindřicha VII., byl ve svých čtrnácti letech oženěn s (e)liškou (p)řemyslovnou. První stanuli na (m)ěsíci (a)meričané. Mezi nejnámější (s)ouhvězdí patří (m)alý (v)ůz a (v)elký (v)ůz. Kolem (j)upitera obíhá devět (m)ěsíců. Západní břehy (e)vropy oblévá (a)tlantský (o)ceán, (s)everní břehy omývá (s)everní (l)edový (o)ceán. Panamskou (š)íjí je prokopán (p)anamský (p)růplav. Krásná (š)umavská (j)ezera (č)erné i (č)ertovo jsou ledovcového původu. Krajinu od (t)urnova jihovýchodním směrem k (p)rachovským (s)kalám nazýváme (č)eský (r)áj. Propast (m)achocha v (m)oravském (k)rasu je hluboká 138 metrů. Řeka (d)yje, která přitéká z (č)eskomoravské (v)rchoviny, tvoří u (v)ranovské (p)řehrady mohutné umělé jezero. V (m)ladé (b)oleslavi je (a)utomobilka, v které se vyráběhí automobily značky (š)koda. Můj bratranec bydlí na (s)ídlišti 5. května. Součástí Prahy je také rozsáhlé (s)ídliště (j)ižní (m)ěsto. Šli jsme ulicí (v) (h)orkách, dále ulicí (k) (p)odjezdu, do ulice (n)ad (v)inným (p)otokem. Z (k)arlova (m)ostu i z (m)ostu (l)egií jsme se dívali na (h)rad. Slavnostní koncert (č)eské (f)ilharmonie se koná ve (s)metanově (s)íni (o)becního (d)omu v Praze. Ubytovali jsme se v hotelu (m)odrá (h)vězda. Dědeček byl členem (s)okola a vždy hrdě hlásal, že je starý (s)okol. Na večírku vystoupil pěvecký kroužek (z)ákladní (š)koly v (č)eské (s)kalici. Na (s)vátek (m)atek si děti chystaly kytičky. Naši známí přijeli novou (m)azdou. Četli jsme ukázku z (b)ezručových (s)lezských (p)ísní.